Co získáte díky čínským cvičením

 1. TĚLO 
  Přípravná fáze  důkladné rozhýbání a protažení čchikungovým způsobem.Čchikungový způsob je termín, kterým se označuje citlivý přístup k tělu a jeho možnostem. Nepoužívá rychlost ani sílu a díky tomu se zatuhlé části lépe uvolní, oživí, zmizí chronické napětí, bolest a vše začne mnohem lépe fungovat. Smyslem je oprostit se od přehnaného úsilí, zlepšit pozornost a dát tělu to, co potřebuje 
 1. MYSL
  dynamická meditace
  Dynamickou meditací mnohem intenzivněji vstupujeme do kontaktu sami se sebou a předmětem naší pozornosti, přičemž tlumíme aktivitu mysli. (V běžném životě je tomu právě opačně, příliš aktivní mysl tlumí pozornost, a proto má tato činnost pro nás tzv. vyvažovací charakter). Princip dynamické meditace spočívá v udržování vědomí v pohybujícím se těle, čímž se pozornost obrací do svého zdroje. Toto je základní přístup společný taiji i čchikungu. Sledujeme, ale nemyslíme, tím se nadbytečná energie z hlavy přepouští do těla a celá bytost se ve smyslu povrch – nitro stabilizuje. Princip, na kterém funguje taiji spočívá v propojení mysli a těla, tím se manifestuje energie čchi.  
 2. ENERGIE
  vnější a vnitřní čchi-kung  
  Energie čchi se skládá z pohybové složky JANG a klidové složky JIN. (statické vědomí a dynamické tělo) Tyto dva vyvažující principy se v čínských uměních učíme spojit tak, aby v každém pohybu byl zároveň klid a v každém klidu byl zároveň pohyb. V běžném životě je tomu opět jinak, takže je-li v pohybu tělo bývá zpravidla v pohybu i mysl, vyvažující složka schází a člověk se tak snadno dostává do nadvlády napětí a stresu.

  V jemnějších strukturách naší bytosti se nachází neuvěřitelné množství intuitivních bodů, kterými náš  energetický systém komunikuje s okolím, spojí-li se dech, pohyb a vědomí nastává tzv. taoijin princip, kterým se spojujejme s neviditelnou energií čchi. V čchikungu existují dvě cesty vnější a vnitřní. Vnější (wei-gong) představuje různé tělesné pozice a pohyby, které vedou k stimulaci příslušných meridiánů a pocitu pozvednutí energie. Naproti tomu vnitřní (nei-gong) vychází z meditativní mysli, představy, kterou tělo příslušným pohybem následuje. Zdá se to těměř stejné, ale není, v jednom případě je primární tělo a po druhé mysl. Negong je mnohem náročnější neboť vyžaduje stoprocentní uvolnění a meditativní mysl. Spojením vnějšího a vnitřního vzniká propojení – taiji     
 1. PROPOJENÍ TAIJI
  Koordinace, rovnováha a navíjecí pohyby 
  Průpravným cvičením pro Taijiguan je tzv. gigong navíjení hedvábného vlákna. Toto cvičení má za cíl lépe propojit tělo a mysl v jeden organický celek, čímž se opět manifestuje energie čchi. Navíjecích pohybů je celá řada od nejjednodušších jednou rukou, až ke složitým variacím oběma rukama.  Cílem je, aby se tělo pohybovalo v koordinaci s myslí a dechem v taojin principu. Při dodržení základních pravidel i začátečník poměrně brzy pocítí blahodárné účinky působení enegie čchi.  
 2. POKROČILÁ FORMA
  Taijquan  
  Pokud začátečník zvládne principy taojin, může začít s nácvikem sestavy taijiquan. Ta se skládá z celé řady pozic a pohybů, které se provádějí v předepsaném pořadí a rytmu. Tento rytmus je charakteristický střídáním aktivních fází JANG a pasivních fází JIN. Díky tomu se to, co je v nás příliš aktivní zklidní a příliš pasivní rozhýbe. Cvičení taijiguan se provádí jako qigong, to znamená bez úsilí, bez psychického vypětí, spíš pochopením principů, než skládáním mechanických částí. Pomocí taijiguanu se v pokročilejší praxi odhaluje vnitřní svět příčin, který je nedílnou součástí vnějšího světa důsledků. Rovnováhou těchto dvou proporcí měníme kvalitu každodenního života a tím zároveň odhalujeme hlubší smysl čínských umění.  
 3. APLIKACE PRO ŽIVOT
  Tui-shou
  Taijiquan má nejen individuální, ale též kontaktní formy cvičení. Jednou z nich je dril tuei-shou, který zábavnou formou učí navázat kontakt s partnerem, naslouchat energii, netlačit, neodporovat, neutralizovat ji a vést. Teprve v kontaktu s ostatními můžeme odhalovat jakou měrou jsme pochopili a zaintegrovali všechny principy, které jsme se učili v předešlých formách cvičení. Číňané říkají že taijiguan je proto, abychom poznali sebe sama a tuei-shou, abychom poznali ostatní.  Závěrem lze říci, že nic z výše jmenovaných oblastí se nenachází mimo realitu každodenního života. Jen jsme je zapoměli, návratem zpět naplňuje cestu původní přirozenosti. Čínská cvičení jsou ideální metodou a návodem jak začít. 

Napsat komentář